O nama    
 
 DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ je osnovana Uredbom Vlade Crne Gore aprila 2006. godine na temelju Direkcije za državne puteve koja je obavljala poslove u vezi sa državnim putevima  (upravljanje, razvoj, gradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita državnih puteva; učestvovanje u izradi strategije, srednjoročnog programa i godišnjih planova; priprema poziva na nadmetanje, sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije; priprema finansijske dokumentacije i praćenje utroška finansijskih sredstava; izdavanje saglasnosti za priključenje i ukrštanje državnog puta sa putevima, željezničkom prugom, postavljanje infrastrukturnih objekata na državnom putu i u zaštitnom pojasu; zakup putnog zemljišta; izdavanje dozvola za obavljanje vanrednog prevoza, prekope; izdavanje odobrenja za postavljanje natpisa i reklama, saobraćajno-tehničkih uslova za projektovanje priključaka na državni put i saglasnosti na izrađenu tehničku dokumentaciju).
Pored ovih poslova i zadataka Direkciji za saobraćaj je povjereno i obavljanje poslova iz oblasti drumskog saobraćaja (izdavanje i ukidanje licenci za javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju, razmjena i dodjela dozvola dobijenih za slobodni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju), kao i upravljanje, razvoj, modernizacija, rekonstrukcija i zaštita željezničkih pruga u Crnoj Gori.

U okviru Direkcije za saobraćaj  postoje četiri unutrašnje organizacione jedinice:

  1. Sektor za pripremu, građenje i održavanje državnih puteva
  2. Sektor željezničkog saobraćaja
  3. Sektor drumskog saobraćaja
  4. Služba za opšte poslove i finansije.

U Direkciji za saobraćaj sistematizovano je 61 radno mjesto od čega je trenutno popunjeno 41 (33 sa visokom stručnom spremom) sa tendencijom povećanja broja službenika zbog povećanog obima posla.

Od svog formiranja Direkcija za saobraćaj je postigla značajne rezultate na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji putne mreže. Stanje na putnim pravcima koje je, zbog nedovršenosti  putne infrastrukture, starosti, opterećenja većih od projektovanih, bilo izuzetno loše, značajno se popravilo.

Izvršene su brojne sanacije trupa puta, klizišta i nestabilnih kosina na magistralnim putevima, rekonstrukcije regionalnih puteva, sanacije asfaltnih kolovoza, rekonstrukcije mostova i tunela,  izgrađene treće trake.

Jedan od najznačajnijih projekata Direkcije je  izgradnja magistralnog puta Risan-Žabljak koji po značaju predstavlja drugu razvojnu osovinu koja treba da integriše sjeverni, srednji i južni region, a posebno da posluži povezivanju primorskog i kontinentalnog turističkog područja.

Značajna finansijska sredstva i veliki rad ulažu se i za izgradnju obilaznica/mini obilaznica oko svih većih gradova i rješavanje uskih grla na magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori.

Direkcija za saobraćaj je ušla i u realizaciju najvećeg inženjerskog i građevinskog projekta u Crnoj Gori – izgradnju autoputa Bar – Boljare. Autoput Bar-Boljare kao dio autoputa Beograd-Bar predstavljaće krak Transevropske magistrale koja povezuje osnovni pravac TEM-a (od Gdanjska do Atine i Istanbula) sa Jadranskim morem.
U sistemu putne mreže Crne Gore, ovaj putni pravac predstavlja osnovnu vezu na pravcu sjever-jug, te omogućava i odgovarajuće veze prema Bosni i Hercegovini i Albaniji preko sistema postojećih mreža puteva. Veza Bara sa koridorom X, odnosno Bar–Beograd, ne samo da je strateška orijentacija Crne Gore zbog povezivanja  sa Centralnom Evropom već je i pravac koji ima u velikoj mjeri definisan i drumski i željeznički koridor, poseban značaj za Luku Bar i kompletan ekonomski razvoj Crne Gore.

Od velikog su značaja i poslovi u oblasti željezničke infrastrukture koji obuhvataju investiciono održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture.

Svi poslovi i projekti koje Direkcija za saobraćaj realizuje i namjerava realizovati u narednom periodu usmjereni su prvenstveno ka obezbjeđivanju nesmetanog i bezbjednog odvijanja saobraćaja, ali i ka uključivanju Crne Gore u mrežu puteva visokog ranga sa mogućnošću povezivanja svih transverzalnih, magistralnih i regionalnih puteva u moderan putni saobraćaj što je izuzetno važno s obzirom na značaj koji putna i ostala saobraćajna infrastruktura ima za privrednu, političku, kulturnu i sve ostale sfere društvenog života. GRADIMO PUTEVE ZA BUDUĆNOST!

U nadi da ćemo našim radom na poboljšanju putne i željezničke infrastrukture doprinijeti opštim naporima da se sačuvaju, prije svega, ljudski životi želimo vam srećan put!