Sektor za opšte poslove i finansije    
 
 - U   Službi za opšte poslove i finansije, vrše se poslovi koji se odnose na: učestvovanje u  izradi studija opravdanosti za izgradnju objekata,  definisanju izvora finansiranja, obezbjeđenju finansijskih sredstava;  finansijsko praćenje investicionog projekta,  izradu rebalansa sredstava, realizaciju kreditnih aranžmana, otplatu kredita, izradu finansijskih izvještaja, vođenje računovodstvenih poslova, obavljanje knjigovodstvenih, likvidatorskih i blagajničkih poslova;  pripremu dokumentacije za zaključivanje ugovora o građenju i drugih ugovora; učestvovanje u izradi predloga zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na državne puteve, razmatranje nacrta zakonskih i podzakonskih propisa, učestvovanje u kreiranju propisa koji se odnose na državne puteve; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i rekonstrukcije državnih puteva; pripremu podnesaka u upravnim i sudskim postupcima;  vođenje poslova iz radnih odnosa; saradnja sa Upravom za kadrove u pogledu oglašavanja, obuka, vođenja personalne i kadrovske evidencije; poslovi  saradnje sa NVO;  obavljanje daktilografskih poslova.

- U Birou za finansije, vrše se poslovi koji se odnose na: učestvovanje u izradi studija opravdanosti izgradnje objekata; definisanju i analiziranju izvora finansiranja, prevazilaženju nedostatka sredstava, obezbjeđenju finansijskih sredstava, finansijsko praćenje investicionih projekata,  izradu rebalansa sredstava;  realizaciju kreditnih aranžmana, izradu anuiteta planova i prati  praćenje otplate kredita; izradu finansijskih izvještaja, pripremu dokumentacije za zaključivanje ugovora o građenju državnih puteva i drugih ugovora;  vođenje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, obavljanje likvidatorskih i blagajničkih poslova; i ostale finansijsko-materijalne poslove.

- U Kancelariji opštih poslova, vrše se poslovi koji se odnose na:  učestvovanje u izradi predloga zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti državnih puteva, razmatranje nacrta zakonskih i podzakonskih propisa u smislu davanja primjedbi i predloga,  davanje mišljenja na zakonske i podzakonske propise iz oblasti državnih puteva; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebnih za izgradnju i rekonstrukciju državnih puteva; obrađivanje i pripremu podnesaka i drugih akata u upravnim i sudskim postupcima iz djelokruga rada Direkcije; vođenje svih poslova iz oblasti radnih odnosa; saradnja sa Upravom za kadrove u pogledu oglašavanja, obuka, vođenja personalne i kadrovske evidencije poslovi  saradnje sa NVO;  javne nabavke; postupak raspisivanja i realizacije tendera; prevođenje i korespodencija sa i na engleskom jeziku; odnosi sa javnošću, administrativni i drugi odgovarajući poslovi.